Doktori i saradnici


Dr Slavica Katkić (specijalista neuropsihijatrije)

Medicinski fakultet završila 1977. godine u Beogradu, specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila sa odličnim uspehom u Beogradu 1984. godine, subspecijalizaciju iz neurologije završila na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine.

Kao klinički lekar počela je da radi na Klinici za psihijatriju i neurologiju KBC „Dr Dragiša Mišović“-Dedinje, Beograd 1978. Godine

Stekla iskustvo sa psihijatrijskim pacijentima, učestvovala u sekcijama i radnim grupama, individualnoj i grupnoj psihoterapiji ležećih i ambulantnih pacijenata. Sve vreme je radila sa mentorima koji su bili vodeća imena tadašnje srpske psihijatrije i neurologije. Po završnom specijalističkom ispitu, bila je raspoređena na kliničko neurološko odeljenje, te radila sa svim vrstama neuroloških bolesnika tokom lečenja i socijalne rehabilitacije.

Učestvovala na domaćim i međunarodnim kongresima sa autorskim i koautorskim radovima. Ima objavljeno poglavlje iz neurologije u knjizi „traume u sportu” autora Dr Dragoljuba Banovića.

Od 2000. godine zaposlena je u IOHB “Banjica”-Beograd, na odeljenju Spinalnog centra koje je jedina specijalizovana ustanova za lečenje oboljenja kičme i traumatologiju. Tu je stekla znanje i iskustva iz ortopedske traumatologije, posebno trauma kičmenog stuba. Na tom mestu radi i sada.

U timu sa ortopedima učestvovala u delikatnim situacijama donošenja odluka o hirurškim zahvatima, kao i praćenje posledica povreda i neurološkog oporavka. Sve vreme radila je sa supervizijom mentora koji su bili renomirana imena srpske ortopedske hirurgije, posebno hirurgije kičmenog stuba. Edukovana u jedinog zvaničnog neurologa traumatologa u R. Srbiji.

Dugi niz godina sarađivala je sa Ministarstvom pravosuđa na brojnim predmetima, kao sudski veštak. Stalni je saradnik, iz domena neurologije Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu i Specijalnog suda u Beogradu. Tu je stekla iskustva iz forenzičke neuropsihijatrije u radu sa osuđenicima.

Registrovana je kao mentor praktične nastave za stažere i specijalizante, pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Aktivno prati zbivanja iz domena neurologije u okviru redovne KME, na kongresima i radnim sastancima. Učestvuje u okruglim stolovima farmaceutskih kuća, i na projektima za ispitivanje lekova.

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale