Doktori i saradnici


Prim. Dr Branimir Kraljević (specijalista ortopedije sa traumatologijom)

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1974.

Od 1977. radi na Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti “Banjica” (tada Specijalna ortopedska bolnica), u početku kao klinički lekar, potom kao lekar na specijalizaciji. Specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom položio je, sa odličnim uspehom, 1982.

Od polaganja specijalističkog ispita radi na odeljenju za gerijatrijsku ortopediju i hirurgiju reumatizma. Odeljenje se usko specijalistički bavi hirurškim lečenjem povreda osoba starije životne dobi, kao i hirurškim lečenjem oboljenja zglobova nastalih u sklopu seropozitivnih i seronegativnih reumatskih oboljenja.

U cilju obučavanja za inovacije vezane za savremene principe ugradnje velikih zglobova, više puta je boravio u Velikoj Britaniji, a mentori su mu bili vodeća imena Evropske i svetske ortopedije.

Od 1993. je bio načelnik odeljenja za gerijatrijsku ortopediju i hirurgiju reumatizma, gde je sem standardnog hirurškog rada, angažovan na usavršavanju organizacije službe I na edukaciji mladih kolega.

Član je Svetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT) 1993. kao i domaćih udruženja (Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija i Srpska traumatološka asocijacija). Na kongresu SICOT u Seulu (J.Koreja, 1993.) je izabran za kopredsednika sesije posvećene ugradnji bescementnih endoproteza kuka. Učestvovao je kao autor ili kao koautor na brojnim kongresima SICOT (Montreal, Seul, Amsterdam, San Diego, Istambul, Prag, Hong Kong... ), kao I na domaćim kongresima čija je tematika bila vezana za ovaj deo ortopedske hirurgije i traumatologije. Na ovim kongresima je bio i član radnih grupa koje su se bavile specifičnim temama. Autor je ili koautor više radova objavljenih u domaćim i stranim referentnim časopisima. Stečenim znanjem dao je znatan doprinos unapređenju ove hirurške grane u matičnoj ustanovi, a i van nje. Zvanje primarijusa je stekao 1993. Više godina je angažovan kao konsultant Instituta za reumatologiju, kao i Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu.

Aktivno prati zbivanja iz domaće ortopedije i traumatologije, učestvuje na skupovima kontinuirane medicinske edukacije, kao I na uže stručnim kongresima i radnim sastancima, kao I na projektima za ispitivanje lekova.

ORTHO CLINIC @2017 Powered by Wiland | Wiland.tel | Telefonske Centrale